Currently Browsing: Publicaties

Vergoeding wegens onregelmatige opzegging voor werkgever

In geval van een ontslag op staande voet dat – achteraf bezien – onterecht is gegeven, heeft de werknemer recht op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Dit houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst vroegtijdig heeft beëindigd zonder dat de juiste opzegtermijn in acht is genomen. De vergoeding is in dat geval gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren. Maar wist u dat óók de werkgever aanspraak kan maken op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging? Indien de werknemer namelijk door opzet of schuld aan de werkgever een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, is hij aan de...

Uitgelicht: geen beoordeling, geen bonus?

Werkgever en werknemer komen overeen dat de werknemer in beginsel aanspraak heeft op een bonus, op voorwaarde dat hij een voldoende beoordeling krijgt van het functiejaarplan. De werkgever stelt het functiejaarplan niet vast en geeft derhalve ook geen beoordeling. Is de werkgever dan alsnog de bonus verschuldigd aan werknemer? De kantonrechter Amsterdam geeft antwoord. De casus Werknemer is sinds 1 maart 2014 in dienst van Securitas (hierna: werkgever) in de functie van Manager Area Sales. Op basis van zijn functie kwam werknemer in aanmerking voor het Annual Incentive Plan 2014 (hierna: AIP). Hierin staat vermeld: “Uitgangspunt is dat de AIP alleen wordt toegekend indien er bij het Functiejaarplan (FJP) minimaal een voldoende gehaald is.” Vervolgens is de werknemer per...

Uitgelicht: risico op “bankzitter” is niet onbegrensd

Voor een uitzend- of detacheringswerkgever bestaat het risico dat hij zijn werknemer niet op een project kan plaatsen en dat de werknemer dientengevolge op de spreekwoordelijke bank blijft zitten. Gedurende deze tijd is de werkgever verplicht om het loon door te betalen, terwijl de betreffende werknemer dus geen inkomsten genereert. Dit behoort tot de risico’s van het uitzend- en detacheringsleven. Maar hoe ver gaat dit risico? In de zaak van de kantonrechter Rotterdam van 28 september 2016 was de werknemer van de 55 maanden slechts 8 maanden op een project geplaatst en zat hij dus 47 maanden “op de bank”. Bedrijfseconomische noodzaak tot verval arbeidsplaats? De kantonrechter heeft geoordeeld dat er in dit geval wel degelijk sprake was van...

Uitgelicht: gevolgen niet-beoogde opzegging na 104 weken ziekte

Nadat een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, eindigt de loondoorbetalingsplicht van werkgever en heeft de werknemer mogelijk recht op een WIA-uitkering. Veel werkgevers verkeren nog steeds in de veronderstelling dat hiermee ook automatisch een einde komt aan het dienstverband. Dit is niet juist! De arbeidsovereenkomst loopt ook ná de 104 weken nog gewoon door. Maar wat zijn de gevolgen als de werkgever de arbeidsovereenkomst na 104 weken “per ongeluk” opzegt en de werknemer een eindafrekening stuurt? De kantonrechter Amsterdam heeft hier op 6 september 2016 een antwoord op gegeven. Casus Werkneemster is sinds 10 juni 1988 in dienst van schoonmaakbedrijf KSB als schoonmaakster. Zij is op 28 maart 2014 uitgevallen wegens ziekte en UWW heeft haar per 26...

Geen mediation, geen toegang tot de rechter?

Sinds juli 2016 ligt er een nieuw wetsvoorstel klaar die mediation in juridische zaken tussen werkgevers en werknemers moet stimuleren, de “Wet bevordering mediation”. Deze wet zal een goede aanvulling zijn op de reeds ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ), want zoals uit de praktijk is gebleken is de kans dat een rechter instemt met een ontbindingsverzoek sinds de WWZ aanzienlijk verkleind. Om antwoord te geven op de vraag “geen mediation, geen toegang tot de rechter?”, kan kortweg worden gezegd dat mediation niet verplicht wordt gesteld. Doel van de nieuwe wet is om mediation te stimuleren. In het wetsvoorstel is hiervoor een belangrijke rol voor de rechter weggelegd. De rechter wordt aangespoord om partijen door te verwijzen naar...

« Vorige berichten