Currently Browsing: Publicaties

Uitgelicht: kan een werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beëindigen nádat hij de werknemer een nieuwe functie heeft aangeboden?

Op 19 augustus 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over deze vraag. De zaak hield verband met de zogenaamde ‘aanzegplicht’ die de werkgever heeft sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015. Casus Wat was er aan de hand? De werkneemster had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als verkoopster op oproepbasis in een kledingzaak, welke op 1 juni 2016 afliep. Voordat haar arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen, kreeg zij op 18 mei 2016 de functie(omschrijving) van assistent-manager aangeboden. De werkneemster heeft deze voor akkoord ondertekend, waarop zij vervolgens het nieuwe werkrooster ontving voor de periode 16 mei tot en met 11 juni 2016.Nadat werkneemster op 23 mei 2016 slachtoffer is geworden van ernstig...

Uitgelicht: is er sprake van opzegging als op de salarisstrook een einddatum van de dienstbetrekking staat vermeld?

Op 8 juni 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden antwoord gegeven op deze vraag. In deze zaak was de werknemer al sinds 1999 in dienst bij de werkgever en had hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  Per 10 augustus 2015 is hem na twee jaar ziekte een IVA-uitkering toegekend. Op de salarisstrook van augustus 2015 stond 9 augustus 2015 derhalve als einddatum van de dienstbetrekking vermeld. Mag de werknemer hieruit afleiden dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd? Het antwoord is duidelijk: nee. Vordering werknemer Werknemer heeft in eerste aanleg verzocht om betaling van een vergoeding in verband met de onregelmatige opzegging alsmede de transitievergoeding waarop hij recht zou hebben indien er sprake is van opzegging van de arbeidsovereenkomst...

Uitgelicht: wist u dat een werknemer niet zomaar zijn opzegging van de arbeidsovereenkomst kan intrekken?

De ene werknemer brengt zijn hele leven bij één werkgever door en de andere werknemer is een echte “job hopper”. Bij veel werknemers speelt zich in het achterhoofd de vraag af of er wellicht ergens een betere baan op hun wacht en als die kans zich voordoet of ze die al dan niet moeten grijpen. Maar wat als de werknemer besluit voor de andere baan te gaan en ontslag neemt, maar al voordat hij daar daadwerkelijk is begonnen spijt heeft? Mag een werkgever de werknemer aan zijn ontslagname houden of moet hij dit als niet gedaan beschouwen? Het Gerechtshof Leeuwarden heeft antwoord gegeven op deze vraag. Daarnaast beantwoordt het Hof nog een tweede belangrijke vraag, namelijk of het is...

Uitgelicht: woon-werkverkeer of arbeidstijd?

Veel werknemers zitten iedere dag een aantal uren in de auto of bus of trein om op het werk te komen. Maar er is een verschil of met het werk het kantoor waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht wordt bedoeld, of bijvoorbeeld een opdracht op locatie bij de klant. De vraag die hieronder wordt beantwoord is: “Wanneer wordt de reistijd aangemerkt als arbeidstijd?” De Arbeidstijdenwet Uitgangspunt hierin is de Arbeidstijdenwet. Volgens deze wet wordt onder arbeidstijd verstaan “de tijd waarin de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht”. Dit houdt in dat de werkgever zeggenschap heeft over de werkzaamheden die de werknemer uitvoert. De vraag is hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de reistijd? De reistijd...

Uitgelicht: vrije advocaatkeuze of andere vertegenwoordiger

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een rechtsbijstandsverzekerde het recht heeft om op kosten van de verzekeraar een advocaat naar keuze in te schakelen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. De polisvoorwaarde dat de kosten van een zelf gekozen advocaat alleen onder de dekking vielen indien de rechtsbijstandsverzekeraar van oordeel was dat de zaak aan een advocaat moest worden uitbesteed, werd door het Hof in 2013 aldus als niet toelaatbaar geacht. Echter, na deze uitspraak bleef de vraag bestaan of dit recht van vrije advocaatkeuze ook bestond voor veel andere voorkomende procedures, zoals bijvoorbeeld de ontslag- of bezwaarprocedure bij het UWV én of dit ook een andere rechtens bevoegde deskundige mocht zijn? Gerechtelijke...

« Vorige berichten Volgende berichten »