Ontslagvergoeding uit UWV-fonds voor kleine werkgevers

Een tijd geleden heeft Minister Asscher aangegeven dat hij bereid is om de transitievergoeding bij twee jaar ziekte te schrappen. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn, behouden namelijk hun recht op een transitievergoeding.

Naar aanleiding van de knelpunten binnen de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) heeft het kabinet met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de WWZ. Er wordt op een drietal terreinen maatregelen genomen, waarvan de maatregel betreffende de overname van de transitievergoeding door UWV na langdurige arbeidsongeschiktheid naar onze mening toch wel de grootste is. Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is op 21 april jl. naar de Tweede Kamer verzonden.

Een van de grootste knelpunten voor kleine werkgevers betrof de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Omdat veel kleine werkgevers deze vergoeding niet kunnen betalen, houden zij de zieke werknemer in dienst middels een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Omdat dit voor zowel de werkgever als de werknemer tot ongewenste effecten leidt, is de afspraak gemaakt dat UWV de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid overneemt van kleine werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. De transitievergoeding wordt in dat geval betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (hierna: Awf), waarvoor werkgevers (een verhoogde) premie betalen.

Er wordt tevens gekeken of een analoge toepassing mogelijk is van de financiering van de transitievergoeding uit het Awf indien sprake is van (noodgedwongen) bedrijfsbeëindiging van kleine werkgevers. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van de werkgever. Indien er geen sprake is van een bedrijfsovername, zou dat betekenen dat een kleine werkgever bijvoorbeeld zijn opgebouwde pensioenvoorziening zou moeten aanwenden om de transitievergoeding te kunnen betalen voor zijn ontslagen werknemers. Dit is niet wenselijk.

Voorts is gebleken dat de UWV ontslagprocedure, die middels de invoering van standaard ontslagaanvraagformulieren eenvoudiger zou moeten zijn, in de praktijk (met name in de voorbereiding) voor kleine werkgevers veel te veel moeite en tijd kost. Het streven van de Stichting van de Arbeid is om samen met UWV na te gaan of de procedure vereenvoudigd kan worden, waarbij het belang en de rechtszekerheid van de werknemer niet uit het oog verloren worden.

Het volledige verslag van de uitkomsten van het overleg leest u hier en de volledige brief met oplossingen van Minister Asscher kunt u hier lezen.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding of heeft u hulp nodig bij het starten van een UWV ontslagprocedure, neem dan vrijblijvend contact op met dhr. mr. Hans van Buren op 073-5470306 of via info@vanburenarbeidsrecht.nl