Oorbel of piercing?

Het dragen van piercings door werknemers op zichtbare plaatsen van het lichaam heeft al regelmatig tot conflicten met de werkgever geleid. Zo ook in het onderstaande geval, waarbij de werkgever zelfs is overgegaan tot het geven van ontslag op staande voet. De werkneemster was het daar niet mee eens en zocht haar heil bij de rechter in kort geding.

De werkgever had op verschillende locaties in twee gemeenten kinderdagverblijven gevestigd. In deze kinderdagverblijven gold uit een oogpunt van representativiteit en hygiëne de regel dat het werkneemsters (er waren geen werknemers) in de kinderdagverblijven niet was toegestaan om piercings te dragen op zichtbare plaatsen van het lichaam (bijv. ring door neus, lip of oor).

Juffrouw Annie (gefingeerde naam) was werkzaam als kinderleidster in één van de kinderdagverblijven en droeg al sinds haar indiensttreding in 2003 drie oorbellen in haar beide oren (zes in totaal). Haar werkgever stoorde zich hieraan en had Annie in korte tijd al verschillende keren mondeling en schriftelijk laten weten dat zij zich diende te houden aan de interne regel dat piercings op zichtbare plaatsen verboden waren. In één van de brieven had de werkgever ter verduidelijking opgemerkt dat naar haar mening meer dan één oorbel per oor gelijk stond aan een piercing. Juf Annie trok zich niets aan van de gegeven waarschuwingen omdat zij van mening was dat drie oorbellen nu juist niet hetzelfde waren als een piercing.

Tijdens het eindejaarsgesprek in 2006 kwamen de nog steeds aanwezige zes oorbellen opnieuw ter sprake. De gemoederen liepen zo hoog op dat Annie reeds na een kwartier het gesprek direct heeft beëindigd en volledig over haar toeren naar huis is gegaan. De groep kinderen waar zij die dag voor verantwoordelijk was, liet zij aan haar lot over. De werkgever bestrafte Annie’s onmiddellijk vertrek met een eveneens onmiddellijke reactie, te weten ontslag op staande voet. Als dringende redenen voor dit ontslag op staande voet voerde de werkgever aan dat Annie bleef weigeren om de oorbellen uit haar oren te verwijderen, alsmede haar vertrek naar huis en het achterlaten van haar groep kinderen.

Zoals te verwachten viel was Annie niet van plan om met haar ontslag genoegen te nemen. Zij spande een kort geding aan bij de plaatselijke kantonrechter, waarin zij een beroep deed op de nietigheid van het gegeven ontslag op staande voet. Tevens vorderde zij onmiddellijke tewerkstelling en doorbetaling van loon.

De kantonrechter stelde allereerst vast dat partijen het erover eens waren dat één oorbel per oor niet kon worden aangemerkt als een piercing. Er was in dat geval dan ook geen sprake van strijd met interne voorschriften op het gebied van representativiteit en hygiëne. Maar hoe zat het nu wanneer per oor meerdere oorbellen werden gedragen. Daar waren de meningen van het kinderdagverblijf en juffrouw Annie duidelijk over verdeeld.

De kantonrechter sprak gelukkig het verlossende woord. Uit niets was hem gebleken dat het dragen van drie oorbellen niet geoorloofd zou zijn. Dat de werkgever in een brief aan Annie had laten weten dat hij het dragen van drie oorbellen gelijk stelde aan het dragen van een piercing, deed daar naar de mening van de kantonrechter niets aan toe of af. Één brief naar één medewerkster kan niet worden uitgelegd als een voor alle medewerkers uitgevaardigde beleidsregel. De kantonrechter oordeelde voorts dat drie oorbellen in dit geval, vanwege de te verrichten werkzaamheden en de omgeving waarin deze werkzaamheden dienden te worden verricht, evenmin gelijk konden worden gesteld met een piercing.

De kantonrechter vond ook nog van belang dat Annie al vanaf haar indiensttreding drie jaar eerder drie oorbellen per oor had gedragen. In de eerste twee jaar van haar dienstverband was er zelfs niet één keer een opmerking over gemaakt. Evenmin was gebleken dat ouders van kinderen zich aan het dragen van de oorbellen hadden gestoord.

De kantonrechter stelde Annie op alle onderdelen van haar vorderingen in het gelijk, waarna zij de volgende dag de zorg over haar groep kinderen weer oppakte.