Uitgelicht: geen beoordeling, geen bonus?

Werkgever en werknemer komen overeen dat de werknemer in beginsel aanspraak heeft op een bonus, op voorwaarde dat hij een voldoende beoordeling krijgt van het functiejaarplan. De werkgever stelt het functiejaarplan niet vast en geeft derhalve ook geen beoordeling. Is de werkgever dan alsnog de bonus verschuldigd aan werknemer? De kantonrechter Amsterdam geeft antwoord. De casus Werknemer is sinds 1 maart 2014 in dienst van Securitas (hierna: werkgever) in de functie van Manager Area Sales. Op basis van zijn functie kwam werknemer in aanmerking voor het Annual Incentive Plan 2014 (hierna: AIP). Hierin staat vermeld: “Uitgangspunt is dat de AIP alleen wordt toegekend indien er bij het Functiejaarplan (FJP) minimaal een voldoende gehaald is.” Vervolgens is de werknemer per...

Uitgelicht: risico op “bankzitter” is niet onbegrensd

Voor een uitzend- of detacheringswerkgever bestaat het risico dat hij zijn werknemer niet op een project kan plaatsen en dat de werknemer dientengevolge op de spreekwoordelijke bank blijft zitten. Gedurende deze tijd is de werkgever verplicht om het loon door te betalen, terwijl de betreffende werknemer dus geen inkomsten genereert. Dit behoort tot de risico’s van het uitzend- en detacheringsleven. Maar hoe ver gaat dit risico? In de zaak van de kantonrechter Rotterdam van 28 september 2016 was de werknemer van de 55 maanden slechts 8 maanden op een project geplaatst en zat hij dus 47 maanden “op de bank”. Bedrijfseconomische noodzaak tot verval arbeidsplaats? De kantonrechter heeft geoordeeld dat er in dit geval wel degelijk sprake was van...

Uitgelicht: gevolgen niet-beoogde opzegging na 104 weken ziekte

Nadat een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, eindigt de loondoorbetalingsplicht van werkgever en heeft de werknemer mogelijk recht op een WIA-uitkering. Veel werkgevers verkeren nog steeds in de veronderstelling dat hiermee ook automatisch een einde komt aan het dienstverband. Dit is niet juist! De arbeidsovereenkomst loopt ook ná de 104 weken nog gewoon door. Maar wat zijn de gevolgen als de werkgever de arbeidsovereenkomst na 104 weken “per ongeluk” opzegt en de werknemer een eindafrekening stuurt? De kantonrechter Amsterdam heeft hier op 6 september 2016 een antwoord op gegeven. Casus Werkneemster is sinds 10 juni 1988 in dienst van schoonmaakbedrijf KSB als schoonmaakster. Zij is op 28 maart 2014 uitgevallen wegens ziekte en UWW heeft haar per 26...

Social media in het arbeidsrecht

Het gebruik van social media heeft een enorme vlucht genomen. Samen met internet in zijn algemeenheid hebben deze media een steeds grotere invloed gekregen op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Onderstaand zullen enkele aansprekende voorbeelden de revue passeren. Social media en ontslag Het Hof in ‘s-Hertogenbosch heeft onlangs in hoger beroep een arrest gewezen in een ontslag-kwestie. Het ging over een werkneemster van een advocatenkantoor die door haar werkgever op staande voet was ontslagen omdat zij onjuiste informatie over zichzelf op LinkedIn had geplaatst. In strijd met de werkelijkheid had ze zichzelf de titel mr gegeven en zichzelf advocaat genoemd. Het Hof oordeelde het ontslag op staande voet nietig, omdat de werkgever had verzuimd om de werkneemster eerst...

Ontslag wegens hoog ziekteverzuim

Het is een bekend probleem. De werknemer die zich zo vaak ziek meldt dat een werkgever er op een gegeven moment vanaf wil. Helaas blijken de toetsende instanties UWV en kantonrechter niet bereid om aan een dergelijke ontslagwens hun medewerking te geven. Tenzij het echt de spuigaten uitloopt, zoals in het onderstaande geval.   Een supermarktmedewerker met een 22-jarig dienstverband heeft zich de laatste tijd regelmatig ziek gemeld. De werkgever is van mening dat iedere keer sprake is geweest van lichtvaardig ziekmelden en dat de werknemer niet echt iets mankeerde. In de loop der tijd heeft de werknemer vijf officiële waarschuwingen gehad omdat hij zich niet gehouden had aan gemaakte afspraken over het terugdringen van het ziekteverzuim. De laatste...