Uitgelicht: de vervaltermijnen van de Wet Werk en Zekerheid

Een van de doelen van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) is dat het ontslagrecht eenvoudiger en sneller, maar bovenal ook eerlijker moet. Dientengevolge zijn er vervaltermijnen in de wet opgenomen. Vervaltermijnen betreffen de termijn waarbinnen u uw vordering bij de rechterlijke instantie ingediend dient te hebben, om een inhoudelijk oordeel te krijgen. Bent u niet op tijd? Dan vervalt uw recht. Wij hebben de vervaltermijnen voor u op een rijtje gezet.

Vervaltermijn van 2 maanden

a. Opzegging zonder inachtneming geldende opzegtermijn
Indien er wordt opgezegd tegen een kortere opzegtermijn dan tussen partijen geldt, is degene die opzegt aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd. Dit geldt tevens ten aanzien van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarbij niet tussentijds kan worden opgezegd. De termijn om een dergelijk verzoek om vergoeding bij de kantonrechter in te dienen vangt aan na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;

b. Opzegging zonder instemming werknemer of in strijd met opzegverbod
Indien de werkgever heeft opgezegd zonder instemming van de werknemer of in strijd met een opzegverbod, kan de werknemer bij de kantonrechter een verzoek tot vernietiging van de opzegging of toekenning een billijke vergoeding indienen. De termijn begint te lopen na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;

c. Opzegging zonder toestemming van het UWV
Na opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV, kan de werknemer bij de kantonrechter een verzoek om herstel van de arbeidsovereenkomst of toekenning van een billijke vergoeding indienen, indien er geen redelijke grond aan de opzegging ten grondslag ligt of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De termijn begint te lopen na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;

d. Ontbindingsverzoek na weigering toestemming het UWV
Nadat het UWV het verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen heeft geweigerd, kan de werkgever zich met een verzoek tot de kantonrechter wenden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De vervaltermijn begint te lopen na de dag waarop het UWV de toestemming heeft geweigerd;

e. Schending wederindiensttredingsvoorwaarde
Indien de werkgever de wederindiensttredingsvoorwaarde heeft geschonden, kan de werknemer de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen of de arbeidsovereenkomst te herstellen en hem een billijke vergoeding toe te kennen.  Met de wederindiensttredingsvoorwaarde wordt bedoeld dat indien de werkgever binnen 26 weken nadat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer wegens bedrijfseconomische redenen heeft beëindigd, weer dezelfde werkzaamheden kan aanbieden als de vroegere werkzaamheden van werknemer, dat hij deze eerst aan werknemer dient aan te bieden alvorens hij een ander hiervoor in dienst neemt. Doet hij dit niet, dan kan werknemer bovenstaand verzoek indienen bij de kantonrechter. De termijn begint te lopen na de dag waarop de werknemer op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen zijn van het feit dat de werkgever de wederindiensttredingsvoorwaarde schendt, maar ten laatste 2 maanden na de dag waarop de termijn van 26 weken, waarop de wederindiensttredingsvoorwaarde ziet, is verstreken.

Vervaltermijn van 3 maanden

a. Schending aanzegverplichting
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de werkgever verplicht om de werknemer minimaal 1 maand voor het einde schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever de aanzegverplichting in zijn geheel niet of niet tijdig is nagekomen, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor 1 maand, of indien hij niet tijdig heeft aangezegd, een vergoeding naar rato. De vervaltermijn begint te lopen na de dag waarop de aanzegverplichting is ontstaan;

b. Vordering met betrekking tot de transitievergoeding
In geval van vorderingen die verband houden met de betaling van de transitievergoeding. Als werknemer heb je hier recht op indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en deze is opgezegd door c.q. ontbonden op verzoek van de werkgever. Indien een werknemer zelf heeft opgezegd c.q. op zijn verzoek is ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van de werkgever, bestaat er eveneens een recht op transitievergoeding. De termijn vangt aan na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;

c. Hoger beroep
Na een uitspraak van de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, tot vernietiging van de opzegging of tot herstel van de arbeidsovereenkomst kan hoger beroep worden ingesteld. Het beroepschrift dient 3 maanden na de beslissing van de kantonrechter te zijn ingediend.

Wilt u meer weten over de vervaltermijnen van de WWZ of heeft u een andere arbeidsrechtelijke- of sociale zekerheidsvraag, neem dan vrijblijvend contact op met dhr. mr. Hans van Buren op 073-5470306 of via info@vanburenarbeidsrecht.nl