Uitgelicht: vrije advocaatkeuze of andere vertegenwoordiger

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een rechtsbijstandsverzekerde het recht heeft om op kosten van de verzekeraar een advocaat naar keuze in te schakelen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. De polisvoorwaarde dat de kosten van een zelf gekozen advocaat alleen onder de dekking vielen indien de rechtsbijstandsverzekeraar van oordeel was dat de zaak aan een advocaat moest worden uitbesteed, werd door het Hof in 2013 aldus als niet toelaatbaar geacht. Echter, na deze uitspraak bleef de vraag bestaan of dit recht van vrije advocaatkeuze ook bestond voor veel andere voorkomende procedures, zoals bijvoorbeeld de ontslag- of bezwaarprocedure bij het UWV én of dit ook een andere rechtens bevoegde deskundige mocht zijn?
Gerechtelijke en administratieve procedures
In de praktijk wordt een groot aantal ontslagzaken via een ontslagprocedure bij het UWV afgewikkeld in plaats van middels een gerechtelijke procedure. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie in 2013 kon onvoldoende worden afgeleid of voor een dergelijke procedure eveneens het recht op vrije advocaatkeuze bestond. De rechtsbijstandsverzekeraars stelden zich op het standpunt dat de ontslagprocedure bij het UWV niet als een gerechtelijke of administratieve procedure gekwalificeerd werd volgens de Europese richtlijn.
Het Hof van Justitie heeft ook hierover recentelijk een uitspraak gedaan, te weten op 7 april 2016, waarin zij het begrip ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ nader heeft uitgelegd.
Volgens het Hof van Justitie dient het begrip ‘administratieve procedure’ ruim uitgelegd te worden. Hieronder moet ook worden verstaan de procedure die ertoe leidt dat een bestuursorgaan (zoals UWV) aan de werkgever een vergunning verleent om de werknemer te ontslaan. Tevens heeft het Hof geoordeeld dat ook bestuursrechtelijke bezwaarprocedures onder het recht op vrije advocaatkeuze vallen.

Vrije keuze van advocaat of andere vertegenwoordiger

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt niet alleen ten aanzien van een gespecialiseerde advocaat. De rechtsbijstandsverzekeraar dient tevens toe te staan dat u een andere juridisch onderlegde vertegenwoordiger kiest, zoals een gespecialiseerde jurist.Volgens het Hof moet in elke rechtsbijstandverzekering staan vermeld dat de verzekerde vrij is om een advocaat of andere vertegenwoordiger te kiezen om namens hem op te treden in een gerechtelijke of administratieve procedure (artikel 4(1)(a) Richtlijn 87/344/EEG).De vrijheid om een eigen advocaat of andere vertegenwoordiger te kiezen bij een administratieve procedure zoals de UWV-procedure, acht het Hof des te meer van belang omdat dit recht ook al was erkend voor gerechtelijke ontslagprocedures bij de Kantonrechter.Het recht op vrije advocaatkeuze of een andere vertegenwoordiger indien u voor rechtsbijstand verzekerd bent, geldt dus zowel voor een ontslagprocedure bij de rechter als voor ontslagprocedures bij het UWV.

Wilt u weten of wij u in uw geschil kunnen bijstaan of heeft u een andere arbeidsrechtelijke- of sociale zekerheidsvraag, neem dan vrijblijvend contact op met dhr. mr. Hans van Buren op 073-5470306 of via info@vanburenarbeidsrecht.nl