Vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de vakantiewetgeving ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen zijn het directe gevolg van uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Volgens dit Hof is de huidige Nederlandse vakantiewetgeving, met name met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, in strijd met de Europese wetgeving. Daarnaast veranderen de regels bij het opnemen van vakantie tijdens ziekte en gaat de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen drastisch naar beneden. Onderstaand vindt u een overzicht van de wijzigingen die gaan optreden.

Opbouw van vakantiedagen
Tot 1 januari a.s. geldt de regel dat langdurig zieke werknemers slechts vakantierechten opbouwen gedurende de laatste zes maanden van hun ziekte. Na 1 januari loopt de opbouw van vakantierechten door gedurende de gehele ziekteperiode, voor zover het althans de wettelijke vakantierechten betreft. Het wettelijke (minimale) vakantiesaldo bedraagt op jaarbasis vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Iemand die 40 uur per week werkt heeft dus recht op 160 wettelijke vakantie-uren per jaar. Daarnaast hebben de meeste mensen nog recht op zogenaamde bovenwettelijke dagen, die hen worden toegekend in de toepasselijke CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Voor deze dagen blijft de oude regeling gelden. Wel wordt toegestaan dat hierover tussen partijen andere afspraken worden gemaakt. Gemiddeld hebben Nederlandse werknemers recht op 20 wettelijke en vijf bovenwettelijke vakantiedagen.

Opname van vakantiedagen
Nu is het zo dat er bij het opnemen van vakantie tijdens ziekte meestal vanuit gegaan wordt dat geen vakantiedagen worden afgeschreven, ook niet indien die vakantie reeds vóór de ziekte was gepland. Overigens staat het werkgever en werknemer vrij om daar desgewenst andere afspraken over te maken. Bij onenigheid wordt vaak als criterium aangehouden of de werknemer wel of niet van zijn vakantie heeft kunnen genieten. De mening van de Arbo arts speelt daarbij een belangrijke rol. Vanaf 1 januari 2012 worden opgenomen vakantiedagen tijdens ziekte in beginsel volledig afgeschreven. Volledig opbouwen wil in dit verband dus ook zeggen volledig opnemen. De bedoeling van de wetgever is om zieke werknemers niet langer anders (lees: voordeliger) te behandelen dan hun gezonde collega’s.

Verval van vakantiedagen
Op dit moment bedraagt de vervaltermijn voor alle vakantiedagen vijf jaar. Deze termijn wijzigt met ingang van 1 januari 2012 voor de wettelijke vakantiedagen. De nieuwe vervaltermijn voor deze dagen wordt zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantierechten zijn opgebouwd, tenzij de werknemer bijvoorbeeld wegens ziekte niet in staat is geweest om zijn vakantiedagen op te nemen. De bovenwettelijke dagen behouden de vervaltermijn van vijf jaar.

Tot 1 januari 2012 wordt ervan uitgegaan dat een werknemer als eerste zijn oudste vakantiedagen opneemt. Na de invoering van de nieuwe wetgeving verandert dat. Omdat de wettelijke vakantiedagen veel eerder vervallen dan de bovenwettelijke dagen geldt dan de regel dat als eerste de wettelijke dagen worden opgenomen, tenzij bijvoorbeeld in de CAO is afgesproken dat voor bovenwettelijke vakantiedagen dezelfde vervaltermijn zal gelden als voor wettelijke dagen.

Zorgvuldige administratie
Bij het administreren van de vakantierechten dient u binnenkort het volgende onderscheid te maken:

  • Vakantiedagen opgebouwd tot en met 2011.
  • Opgebouwde wettelijke vakantiedagen vanaf 1 januari 2012 met een vervaltermijn van zes maanden na afloop van het opbouwjaar.
  • Opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen vanaf 1 januari 2012 met een vervaltermijn van vijf jaar na afloop van het opbouwjaar.
  • Opgebouwde wettelijke vakantiedagen vanaf 1 januari 2012 waarvan vaststaat dat werknemer niet in staat is geweest om deze op te nemen.