Zzp-nieuws: in 6 stappen van de VAR naar de modelovereenkomst

Schijndel kent ongeveer 1.200 zelfstandigen zonder personeel (hierna: zzp’ers). Zzp’ers werken vaak met een VAR achter de hand: een Verklaring Arbeids Relatie. Door te werken met een geldige VAR toonde je als zzp’er aan dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking tussen jou en de opdrachtgever. Echter als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateerde, was je als zzp’er hiervoor verantwoordelijk. De VAR is sinds deze maand vervangen door de modelovereenkomst. Hierdoor is op voorhand al zekerheid over de gevolgen van de loonheffing en ligt de verantwoordelijkheid bij beide partijen. Mr. Jaimy Alofs legt uit wat de nieuwe modelovereenkomst inhoudt en waar zzp’ers aan moeten denken.

Per 1 mei jl. is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden, waarvan als gevolg de Verklaring Arbeidsrelatie, de zogenaamde “VAR’ is komen te vervallen. Voor opdrachtgevers en zzp’ers geldt dat zij vanaf 1 mei gebruik kunnen maken van een modelovereenkomst. Het doel hiervan is de posities en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer beter in kaart te brengen, waardoor schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen en een en ander beter gehandhaafd kan worden. Gelet op het feit dat er veel ophef is ontstaan over het afschaffen van de VAR en de nieuwe modelovereenkomst en de vele vragen die de veranderingen hebben doen rijzen, leiden wij u in 6 stappen door de veranderingen heen.

1) Voor wie geldt de modelovereenkomst en is deze verplicht?
Het gebruik van de modelovereenkomst is, net als de voorgaande VAR, niet verplicht. Een zzp’er kan zelf bepalen of hij dit noodzakelijk acht en zo ja, welke modelovereenkomst hij gaat gebruiken. De modelovereenkomst is met name relevant voor zzp’ers die in opdracht van bedrijven werken. Immers, bij zzp’ers die voornamelijk werkzaamheden voor particulieren verrichten, is de verhouding duidelijker en zal er niet snel een vermoeden van schijnzelfstandigheid zijn. Een modelovereenkomst hoeft niet aan de Belastingdienst voorgelegd te worden, maar het is wel belangrijk dat wordt vastgelegd volgens welke modelovereenkomst u samen gaat werken.

2) Wat houdt de modelovereenkomst in?
De kern van een modelovereenkomst houdt in dat de opdrachtgever en opdrachtnemer de arbeidsrelatie in kaart brengen. Belangrijk is dat wordt vastgesteld dat er sprake is van een ‘echte’ zelfstandige en dat er derhalve geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Ook worden er afspraken omtrent de opdracht in afgesproken, zoals datum oplevering, vergoeding en betalingstermijn. Tevens voorziet het document in aansprakelijkheidsverdelingen en kunnen afspraken worden gemaakt met betrekking tot vervanging van de zzp’er indien hij uitvalt. Indien wordt gewerkt op basis van een modelovereenkomst, is het aan de Belastingdienst om te bewijzen dat de feitelijke werkwijze en arbeidsrelatie afweek van hetgeen overeengekomen is.

3) Is er een overgangsperiode?
Ja, opdrachtgevers en zzp’ers kunnen tot 1 mei 2017 bepalen of werken met een modelovereenkomst noodzakelijk is en zo ja, welke modelovereenkomst het beste aansluit op de betreffende werkzaamheden. Tot 1 mei 2017 houdt de Belastingdienst toezicht en wordt er terughoudend gehandhaafd.

4) Waar kan ik de modelovereenkomst vinden?
Op de website van de Belastingdienst zijn modelovereenkomsten te vinden. Als er wordt gewerkt volgens een van deze gepubliceerde overeenkomsten, zal de Belastingdienst niet het standpunt innemen dat er sprake is van een fiscale dienstbetrekking. Er worden algemene modelovereenkomsten aangeboden, die breed toepasbaar zijn ongeacht de branche en waarmee vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt zijn. Er zijn tevens modelovereenkomsten op de website te vinden voor branches en beroepsgroepen, die door de sectoren en belangenorganisaties aan de Belastingdienst zijn voorgelegd voor iedereen die in een bepaalde branche of beroepsgroep werkzaam is. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om een eigen modelovereenkomst op te stellen die vervolgens aan de Belastingdienst voorgelegd kan worden om te beoordelen of de opdrachtgever al dan niet loonheffingen dient te betalen.

5) Waarom dient er met een modelovereenkomst gewerkt te worden?
Allereerst wordt in de modelovereenkomst, in tegenstelling tot de oude VAR, duidelijkheid verschaft over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer. De afschaffing van de VAR voor belasting- en premieheffing, heeft tot gevolg dat de vrijwaring voor een opdrachtgever is weggevallen. Door vanaf 1 mei 2016 met een modelovereenkomst te werken, is de opdrachtgever zeker van het feit dat hij geen loonheffingen hoeft te voldoen.

6) Hoe werkt het?
De opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen samen of een modelovereenkomst nodig is (zie 1). Indien dat het geval was, wordt bepaald welke modelovereenkomst van toepassing is op de werkzaamheden en werkwijze. Van belang is om vast te leggen volgens welke modelovereenkomst wordt gewerkt. Zolang er volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt, is duidelijk dat er geen sprake is van loondienst of schijnzelfstandigheid en zal er geen loonheffing verschuldigd zijn door de opdrachtgever. Is er eenmaal een modelovereenkomst afgesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan hoeft er in beginsel voor vervolgopdrachten geen nieuwe overeenkomst afgesloten te worden.

Wilt u meer informatie over welke gevolgen de veranderingen voor u met zich meebrengen of bent u op zoek naar een passende modelovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact op met dhr. mr. Hans van Buren op 073-5470306 of via info@vanburenarbeidsrecht.nl